Kaya Tuzunun Biçimlendirilmesi

30 Aralık 2019 Yazar admin 0

Kaya tuzu, gıda ve sağlık sektörlerindeki kullanımının yanı sıra, bir yontu materyali olarak da dünyanın çeşitli yerlerinde değerlendirilmektedir.

Tuz kitlesinin biçimlendirilmesi, mermer ya da ahşap gibi herhangi bir doğal materyal bloğunun biçimlendirilmesinden ilkece farklı değildir; yontma süreci, ıskarpela, keski, testere vb. gibi kesici-delici aletlerle gerçekleşmektedir. Bu, kil ya da balmumu gibi yoğrulabilir materyallerle gerçekleştirilen ve terminolojide “ekleyici yöntem” olarak geçen biçimlendirme tekniğinin tam zıddıdır ve “eksiltici yöntem” olarak adlandırılır.

En eski ve en zor yontu tekniklerinden biri olan “eksiltici yöntem”de, masif ve yekpare haldeki sert bloğun, yukarıda değinildiği gibi çeşitli yontu aletleriyle işlenmesi, bir başka ifadeyle nihai forma ulaşılıncaya değin “eksiltilmesi” gerekir.

Kaya tuzu kitlesinin bu yöntemle işlenmesi ki başka bir yöntemin uygulanması mümkün değildir, sertlik düzeyinin yanı sıra tuzun belirgin kristalize yapısı nedeniyle de “ustalıklı” darbeler gerektirir; kullanılan aletin geri dönüşü olmayan darbesi, materyalin kristalize ve eklektik yapısı nedeniyle arzu edilenden fazla bir parçanın yontulmasına sebep olabilir.
Dolayısıyla,”eksiltici yöntemin” zorluğu, eldeki materyal bir kaya tuzu bloğu olunca büsbütün artmaktadır. Bu nedenle tuz kitlesinin şekillendirilmesinde belirli bir beceri kazanmak, tecrübenin yanı sıra ve bundan önce bir bilinç meselesidir.